Pravidlá súťaže o 3x VOUCHER v hodnote 300 Eur

(ďalej len "Pravidlá")

1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Decathlon SK s. r. o., so sídlom Pri letisku 2, Bratislava, IČO: 47 658 827, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo: 96722/B.

2. Čas a miesto konania súťaže

 1. Súťaž prebehne na mobilnej aplikácii Decathlon Slovensko (ďalej len “Decathlon APP”) v termíne od 10.6.2024 od 9:00 hod. do 16.6.2024 do 23:59  hod.

3. Podmienky účasti v súťaž

 1. Do žrebovania bude automaticky zaradený každý zákazník, ktorý uskutoční v Decathlon APP nákup v hodnote nad 30 EUR.

 2. Každý účastník súťaže sa môže súťaže zúčastniť len raz, to znamená, že do žrebovania bude zaradený len na základe jedného nákupu spĺňajúceho podmienku podľa bodu 1 tohto článku.

4. Účastníci súťaže

 1. Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba. V prípade, že sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov, je povinná si výhru vyzdvihnúť v sprievode zákonného zástupcu. V opačnom prípade nebude výhra výhercovi odovzdaná.

 2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Usporiadateľa a osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení.

 3. V prípade, že zákazník nemá záujem zúčastniť sa súťaže, má možnosť požiadať o nezaradenie do žrebovania prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu: [email protected]

5. Žrebovanie výhercu

 1. Usporiadateľ bude žrebovať troch výhercov do 3 dní odo dňa skončenia súťaže náhodným výberom.

 2. Výhercovia budú informovaní o výhre prostredníctvom mailovej správy a telefonicky. V rámci tohto oznámenia budú zároveň požiadaní pre účely kontroly a prevzatia výhry o uvedenie informácií v rozsahu: meno, priezvisko, príp. telefónne číslo.

6. Výhra

 1. Výhrou v súťaži sú tri vouchery (každý v hodnote 300 Eur), ktoré sú určené trom výhercom, t.j. každý z troch výhercov dostane jeden voucher. Výhercovia budú požiadaní si osobne prevziať výhru v jednej z predajní Decathlon v rámci Slovenska podľa ich výberu, a to do 14 dní odo dňa oznámenia výhry zo strany usporiadateľa.

 2. V prípade, že výherca/výhercovia preukázateľne odmietne/odmietnu výhru alebo nebude/nebudú reagovať na mailovú správu o výhre alebo neposkytne/neposkytnú požadované údaje podľa bodu 2 článku 5 týchto Pravidiel do 3 dní odo dňa oznámenia výhry, výherca/výhercovia stráca/strácajú možnosť uplatniť si výhru a usporiadateľ má právo uskutočniť druhé kolo žrebovania výhercu/výhercov.

7. Spracovanie osobných údajov 

 1. Osobné údaje účastníka súťaže v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová  adresa, telefónne číslo môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania súťaže, usporiadateľom ako prevádzkovateľom. 

 2. Účastník súťaže má práva podľa ustanovení § 19 - 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania. 

 3. Účastník súťaže udeľuje súhlas na uverejnenie osobných údajov v rozsahu meno za účelom zverejnenia výhercu na facebookovej fanúšikovskej stránke Decathlon Slovensko. Usporiadateľ týmto vyhlasuje, že získané osobné údaje použije len na vyššie uvedené účely. 

 4. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) a používať údaje v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republike.

8. Záverečné ustanovenia:

 1. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s Pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

 2. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné technické či iné problémy účastníka, ústiace v nemožnosť uskutočniť objednávku v Decathlon APP.

 3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Výhru nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Vymáhanie účasti v súťaži či výhry právnou cestou nie je možné. Usporiadateľ je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť Pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo kompletne zrušiť. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu. 

 4. Usporiadateľ nezodpovedá za doručenie správy, prostredníctvom ktorej bude informovaný výherca súťaže o výhre. 

 5. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia (podľa vlastného uváženia) splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie výhry v súťaži. Usporiadateľ súťaže týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa súťaže ako uvedené v týchto Pravidlách.

V Bratislave, dňa 26.4.2024