Pre vyhľadávanie prosím vyplňte toto pole.
Pre vyhľadávanie prosím vyplňte toto pole.

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás prioritou. Vypracovali sme tieto Zásady spracovania osobných údajov, aby sme vás ako svojich zákazníkov informovali o tom, ako spoločnosť Decathlon SK s. r. o. (ďalej len "my" alebo "Spoločnosť") vaše osobné údaje získava, zhromažďuje, chráni, uchováva a ďalej spracováva v súvislosti s predajom našich produktov a poskytovaním súvisiacich služieb (články 3 až 6 nižšie) a taktiež o vašich právach a spôsobe, akým ich môžete uplatniť (článok 7 nižšie).
Spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné pre riadne plnenie našich zmluvných povinností, ktorými sme zaviazaní. Pri predaji našich produktov nám tiež vznikajú niektoré zákonné povinnosti, ktoré zahŕňajú spracovanie osobných údajov a ich uchovávanie po určitú dobu.
Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, najmä našich zákazníkov a ďalších osôb, ktorých osobné údaje môžeme spracovávať.
Odporúčame vám starostlivo sa zoznámiť s týmito Zásadami spracovanie osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

II. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť Decathlon SK s. r. o. so sídlom Pri letisku 2, Bratislava – mestská časť 821 04, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 96722/B, IČO: 47 658 827. Svoje otázky a pripomienky môžete posielať buď poštou na adresu:
Decathlon SK s. r. o.
Pri letisku 2
Bratislava – mestská časť 821 04
alebo tiež e-mailom na adresu: prevadzkovatel@decathlon.com
Upozorňujeme, že tieto kontaktné údaje môžeme v budúcnosti zmeniť. Aktuálne kontaktné údaje môžete vždy nájsť v Zásadách spracovania osobných údajov. Aktuálne Zásady spracovania osobných údajov sú uvedené na internetovej stránke www.decathlon.sk

III. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Aby sme vám mohli dodávať náš tovar a poskytovať súvisiace služby, potrebujeme poznať a ďalej spracovávať vaše osobné údaje. Osobné údaje spracovávame najmä pre účely uzavretia kúpnej zmluvy (vrátane rokovania pred uzatvorením zmluvy) a plnenie zmluvného vzťahu a právnym základom takéhoto spracovania je teda plnenie zmluvy (prípadne náš oprávnený záujem, najmä v prípadoch, keď je zákazníkom právnická osoba a spracovávame osobné údaje jej kontaktných osôb).

ÚČEL SPRACOVANIA
Vaše osobné údaje spracovávame predovšetkým za účelom dodania tovaru a správy zákazníckeho vzťahu s vami. Niektoré údaje, ktoré o vás máme k dispozícii, spracovávame aj po ukončení trvania zmluvy. Konkrétne osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely:
- PREDAJ TOVARU A SÚVISIACE SLUŽBY
Osobné údaje spracovávame pri predaji tovaru zákazníkom (t.j. športového náčinia, oblečenia, náhradných dielov, športových doplnkov a výživy pre športovcov) a poskytovaní súvisiacich služieb (opravy, údržba, servis a potlač nášho tovaru). Pre tieto účely vaše osobné údaje spracovávame na základe právneho základu plnenia zmluvy a / alebo nášho oprávneného záujmu (najmä v prípade, keď s nami jednáte ako zamestnanec, zástupca alebo iná poverená osoba zákazníka a nemáme s vami z tohto dôvodu žiadny zmluvný vzťah). Pre tento účel vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu, popr. po dobu záručných lehôt na tovar a po dobu premlčacích lehôt. Zmluvný vzťah s vami trvá po dobu existencie vášho zákazníckeho účtu, ktorý si založíte pri vašom prvom nákupe na našich internetových stránkach www.decathlon.sk V prípade, že nevykonáte žiadny ďalší nákup po dobu dlhšiu ako 3 roky, tak sa vás opýtame, či chcete naďalej udržiavať váš zákaznícky účet aktívny. Ak nám oznámite, že nie, alebo ak sa nám neozvete, tak vaše osobné údaje vymažeme, pokiaľ nebude iný dôvod na ich uchovanie a nebudeme vás naďalej považovať za svojho zákazníka. Pokiaľ pri vašom nákupe nedošlo k založeniu zákazníckeho účtu (napr. keď bola objednávka vykonaná po telefóne, e-mailom alebo inak), tak budeme vaše údaje uchovávať po dobu záručných lehôt na tovar a po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ nutnosť dlhšieho uchovanie nevyplýva z iných účelov spracovania.
- PLATBY
Platby na našich internetových stránkach prebiehajú cez externú platobnú bránu. K vašim platobným údajom teda máme prístup len v rozsahu posledných 4 číslic z vašej platobnej karty, ktorú ste použili k úhrade nákupu. Iné údaje o vašich platobných prostriedkoch nespracovávame.
- REKLAMÁCIE
Ak sa zákazník domnieva, že plnenie zo strany našej Spoločnosti vykazuje chyby, je oprávnený tovar alebo službu reklamovať v súlade s príslušnými predpismi občianskeho práva a v súlade s reklamačným poriadkom a všeobecnými obchodnými podmienkami. Vybavovanie reklamácií je súčasťou zmluvného plnenia v rámci vzťahu medzi vami a našou Spoločnosťou a povinnosť vybavovať reklamácie tiež vyplýva z právnych predpisov.
- Zákaznícka podpora
Ak nás kontaktujete prostredníctvom nášho kontaktného formulára, telefonicky alebo iným spôsobom, tak budeme vami oznámené údaje uchovávať do vybavenia vašej požiadavky, a ďalej prípadne po dobu nutnú k obhajobe alebo uplatneniu našich právnych nárokov. Telefonické hovory s vami sa však nenahrávajú.


- ZASIELANIE UPOMIENOK
Pokiaľ nie je splatná faktúra za vami vybraný tovar včas uhradená, môžeme vám zasielať upomienky, a to až do tej doby, kým dôjde k jej uhradeniu.
- SPRÁVA RIZIKA PODVODOV
Váš nákup na našich internetových stránkach môže byť vyhodnocovaný za účelom prevencie podvodov. Toto vyhodnotenie vykonáva ako správca údajov náš poskytovateľ platobného systému, ktorý nám na základe nášho oprávneného záujmu môže v prípade odhalenia podvodu poskytnúť informácie o tom, že určitý zákaznícky účet bol uznaný ako rizikový.
- URČENIE, VÝKON A OBHAJOBA PRÁVNYCH NÁROKOV
Po ukončení zmluvného vzťahu môžeme na základe nášho oprávneného záujmu taktiež po dobu trvania premlčacích lehôt uchovávať niektoré z vašich osobných údajov, ktorých spracovanie je nevyhnutné na ochranu našich práv a prípadnú obhajobu právnych nárokov, vrátane vymáhania neuhradených platieb.
- ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ DOKLADY
Niektoré osobné údaje môžu byť uvedené na účtovných dokladoch (teda najmä faktúrach). Podľa platných právnych predpisov (napr. zákona o účtovníctve či zákona o dani z pridanej hodnoty) máme povinnosť tieto doklady uchovávať, a to až po dobu 10 rokov. Ak nám teda vzniká zákonná povinnosť tieto doklady archivovať, ukladáme spolu s nimi aj vaše osobné údaje uvedené na príslušnom daňovom doklade.
- ROZSAH A ZDROJE SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV

Pre vyššie uvedené účely spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci zmluvnej dohody. Ide najmä o nasledujúce údaje: - identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, adresa bydliska, IČO, číslo bankového účtu), - kontaktné údaje (vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo), - údaje o poskytnutom plnenia (najmä údaje o dodanom tovare a službách a platobnej histórie zákazníka), - posledné 4 čísla z vašej platobnej karty.

 

ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV Spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s vytvorením vášho zákazníckeho účtu na www.decathlon.sk, popr. v súvislosti s iným konaním o uzatvorení zmluvného vzťahu a v jeho priebehu. Niektoré osobné údaje môžeme ďalej overovať a / alebo priamo získavať z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií (napr. Obchodný register Slovenskej republiky).

 

ĎALŠIE SLUŽBY A INÉ OPERÁCIE
Okrem vyššie uvedeného vám poskytujeme nasledujúce služby, pri ktorých tiež dochádza k spracovaniu osobných údajov, a to počas nižšie vymedzenej doby, pre nižšie definované účely a na základe nižšie vymedzených právnych základov:

 

IV. VERNOSTNÝ PROGRAM

4.1 Súčasťou nami poskytovaných služieb je vernostný program, ktorého účastníkmi sa stanete automaticky pri založení zákazníckeho účtu. Členom vernostného programu sa môžete stať tiež registráciou na akékoľvek predajni Decathlon. Podrobné podmienky vernostného programu sú upravené v podmienkach Vernostného programu Decathlon na interentových stránkach https://www.decathlon.sk. Ak si neželáte zúčastniť sa nášho vernostného programu, oznámte nám to prosím a vaše osobné údaje nebudeme na tento účel ďalej spracovávať.

Na preukázanie vašej účasti vo vernostnom programe od nás obdržíte zákaznícku kartu, ktorú môžete používať pri nákupoch v našich kamenných predajniach. Zákaznícku kartu môžete mať tiež nahranú v mobilnej aplikácii My Decathlon, ktorú si môžete stiahnuť cez Google Play alebo Apple AppStore. Túto aplikáciu prevádzkuje naša materská spoločnosť Decathlon, SA.

 

4.2 Rozsah spracúvaných údajov.
Na účely zaradenia do databázy vernostného programu a účasti v ňom, spracovávame nasledujúce vaše osobné údaje:
- identifikačné údaje (meno, priezvisko, pohlavie),
- kontaktné údaje (e-mailová adresa),
- údaje o dodanom tovare a službách,
- údaje o získaných bodoch v rámci vernostného programu,
- údaje o vašej aktivite na našich internetových stránkach.
4.3 ÚČEL A DOBA SPRACOVANIA.

 

NA ÚČELY VERNOSTNÉHO PROGRAMU BUDEME VAŠE ÚDAJE SPRACOVÁVAŤ PO DOBU EXISTENCIE VÁŠHO ZÁKAZNÍCKEHO ÚČTU, AK PREDTÝM NEODVOLÁTE SVOJ SÚHLAS.

V. MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

5.1 Vaše osobné údaje môžeme ďalej využívať pre zasielanie noviniek o našom tovare a službách a iných obchodných oznámení súvisiace s naším tovarom a službami. Jedná sa najmä o novinky a ponuky, ktoré by pre vás mohli byť na základe vašich predchádzajúcich nákupov a športových preferencií relevantné. Taktiež vám môžeme zasielať oznámenia, ktorá inak nadväzujú na vami vykonaný nákup (napr. návod na montáž) alebo pripomenutie týkajúce sa nedokončeného nákupu. Novinky a obdobné obchodné oznámenia vám budeme zasielať prostredníctvom vašich kontaktných údajov. Právnym základom takéhoto spracovania je súhlas, ktorý je dobrovoľný, kedykoľvek odvolateľný a ktorý nám môžete udeliť počas vašej registrácie k zákazníckemu účtu. Ak svoj súhlas s týmto spracovaním odvoláte, bez ďalšieho prestaneme vaše osobné údaje pre účely zasielania marketingových oznámení spracovávať.

 

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

 

5.2 Rozsah spracúvaných údajov.
Aby sme vám mohli zasielať relevantné marketingové oznámenia, využívame najmä nasledujúce osobné údaje:
- identifikačné údaje (meno, priezvisko),
- kontaktné údaje (korešpondenčná adresa, e-mailová adresa),
- údaje o tovaroch a službách, ktoré sme vám dodali,
- údaje o vašich preferenciách (údaj o športoch, ktoré prevádzkujete, údaj o vašej obvyklej predajni Decathlon),
- údaje o vašej aktivite na našich internetových stránkach.

5.3 Účel a doba spracovania. Účelom spracovania vašich osobných údajov je zasielanie marketingových ponúk a iných obchodných oznámení, a to na základe vášho súhlasu. Údaje na tento účel spracovávame po dobu platnosti súhlasu alebo do tej doby, než odvoláte svoj súhlas. Ak je takéto spracovanie vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, tak budeme vaše údaje na tento účel spracovávať po dobu existencie vášho zákazníckeho účtu alebo kým nevyjadríte nesúhlas alebo námietky pre takému spracovaniu; v takom prípade bude spracovanie okamžite ukončené.

 

5.4 V prípade, že u nás nakúpite, tak vás môžeme požiadať o vaše hodnotenie nakúpeného produktu. Tieto hodnotenia následne zverejňujeme na stránke s tovarom, ktoré ste hodnotili. Takéto spracovanie prebieha na základe vášho súhlasu, ktorý nám udelíte pri vložení hodnotenia k príslušnému produktu. Súhlas so zverejnením hodnotenia môžete kedykoľvek odvolať a my vaše hodnotenie bez zbytočného odkladu zmažeme. Odvolanie súhlasu pôsobí len do budúcnosti a nie je teda dotknutá zákonnosť predchádzajúceho spracovania založeného na tomto súhlase (pred jeho odvolaním).

 

5.5 Rozsah spracúvaných údajov. Spolu s vašim samotným hodnotením zverejníme na internetovej stránke daného produktu nasledujúce údaje:
- identifikačné údaje (krstné meno, veková skupina),
- údaj o tom, ako dlho ste tovar používali,
- dátum vloženia hodnotenia.

5.6 Účel a doba spracovania. Účelom spracovania vašich osobných údajov je zverejňovanie zákazníckych hodnotení, ktoré môžu pomôcť pri výbere produktu ostatným zákazníkom.Zákaznícke hodnotenie je spracovávané po dobu ponúkania daného tovaru na internetových stránkach www.decathlon.sk, popr. do odvolania súhlasu so spracovaním.

 

5.7 Pri návšteve našich webových stránok spracovávame vaše osobné údaje prostredníctvom súborov cookies. Účelom tohto spracovania je vytváranie analýz návštevnosti a získavanie ďalších informácií o využívaní našich webových stránok zákazníkov. Viac informácií o tom, ako používame nástroje cookies, nájdete na internetových stránkach www.decathlon.sk.

 

VI. ZDIEĽANIE A PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV (PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV)

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré spracovávame vyššie popísanými spôsobmi, môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré zaisťujú niektoré služby súvisiace s poskytovaním našich služieb, najmä napr. administratívnu podporu, poskytovanie softvérových nástrojov a pod. Tieto osoby sú v postavení spracovateľov osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať najmä:
- s ostatnými spoločnosťami zo skupiny Decathlon na účely administratívnej podpory pri poskytovaní služieb a zdieľaného poskytovania niektorých služieb a ďalších spracovateľských činností (napr. na účely nahrania údaje o zákazníckej karte do aplikácie My Decathlon). Údaje poskytujeme najmä nasledujúcim spoločnostiam skupiny:
Decathlon, a Société Anonyme, so sídlom 4 boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d'Ascq, Francúzsko, zapísanú pod 306 138 900 (SIREN);
- s osobami zaisťujúcimi dopravu tovaru (najmä Slovak Parcel Service )
- k niektorým vašim osobným údajom môžu mať prístup aj dodávatelia našich IT systémov a súvisiacich služieb, ktorí sa nachádzajú v postavení spracovateľov osobných údajov, popr.poskytovatelia cloudových riešení.
Ide predovšetkým o nasledujúceho dodávateľa:
Google GSuite:
- k niektorým vašim osobným údajom môžu mať výnimočne prístup externí audítori, daňoví poradcovia, právni zástupcovia, ak je to potrebné na vymáhanie alebo zaúčtovanie pohľadávok alebo pre ochranu našich oprávnených záujmov alebo poisťovne v prípade riešenia poistných udalostí; - ak sa na nás pri výkone svojich právomocí obrátia orgány verejnej moci so žiadosťou o poskytnutie informácií, ktorých súčasťou môžu byť vaše osobné údaje, budeme na základe zákona alebo iných právnych aktov povinní v nevyhnutnom rozsahu vaše osobné údaje sprístupniť.


ZÁRUKY SPRACOVANIA

So spracovateľmi osobných údajov sme uzatvorili zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktoré zaručujú minimálne rovnakú úroveň ochrany vašich osobných údajov ako tieto Zásady spracovanie osobných údajov.

VII. ZDIEĽANIE A PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV (PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV)

Zaviedli sme a udržiavame nevyhnutné vhodné technické a organizačné opatrenia vnútornej kontroly a procesy bezpečnosti informácií v súlade s najlepšou obchodnou praxou zodpovedajúce možnému hroziacemu riziku pre vás ako dotknuté osoby. Zároveň zohľadňujeme stav technologického vývoja s cieľom chrániť vaše osobné údaje pred náhodnou stratou, zničením, zmenami, neoprávneným zverejnením alebo prístupom. Tieto opatrenia môžu okrem iného zahŕňať najmä opatrenia zabezpečujúce fyzickú bezpečnosť, prijatie primeraných krokov na zabezpečenie zodpovednosti zamestnancov, ktorí majú prístup k vašim údajom, školenia zamestnancov, pravidelné zálohovanie, postupy pre obnovu dát a riadenie incidentov, softvérovú ochranu zariadenia, na ktorých sú uložené osobné údaje a ďalšie opatrenia.

VIII. VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

V súlade s platnými právnymi predpismi máte právo požadovať informácie o spôsoboch spracovania svojich osobných údajov a právo na opravu údajov, ktoré o vás ako prevádzkovateľ osobných údajov spracovávame. V určitých prípadoch máte právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, ďalej máte právo na prístup k svojim osobným údajom alebo na ich prenos (napr. prenos k inému poskytovateľovi služieb). V niektorých prípadoch máte právo namietať a tiež právo požadovať obmedzenia spracovania vašich osobných údajov. V prípade, že ste nám predtým poskytli súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. Jednotlivé práva a spôsob ich uplatnenia sú podrobnejšie analyzované.


SPÔSOB UPLATŇOVANIA VAŠICH PRÁV

Ak uplatníte akékoľvek svoje právo podľa tohto článku alebo podľa platných právnych predpisov, informujeme o prijatom opatrení alebo vymazaní osobných údajov alebo o obmedzení spracovania, v súlade s vašou požiadavkou, každého príjemcu, ktorému sa poskytli podľa článku 5 týchto Zásad spracovania osobných údajov, ak takéto oznámenie bude možné a / alebo nebude vyžadovať neprimerané úsilie. Ak si prajete uplatniť svoje práva a / alebo získať príslušné informácie, môžete tak urobiť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku 2 týchto Zásad spracovania osobných údajov alebo prostredníctvom kontaktného formulára na internetových stránkach www.decathlon.sk. Ak budete uplatňovať svoje práva, môžeme vás požiadať o poskytnutie niektorých dodatočných osobných údajov, ktoré ste nám už predtým oznámili. Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné pre overenie, či bola príslušná požiadavka skutočne zaslaná vami. Odpovieme vám do jedného mesiaca po obdržaní vašej žiadosti, pričom si však vyhradzujeme právo túto lehotu v zložitých prípadoch predĺžiť o ďalšie dva mesiace.


OPRAVA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa platnej právnej úpravy máte právo na opravu svojich osobných údajov, ktoré s nami zdieľate. Svoje osobné údaje môžete sami opraviť v sekcii Môj účet na internetových stránkach www.decathlon.sk. V prípade osobných údajov, pri ktorých oprava týmto spôsobom nie je možná, alebo v prípade, že nemáte založený zákaznícky účet, nás za účelom opravy kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku 2 týchto Zásad spracovania osobných údajov alebo prostredníctvom kontaktného formulára na adrese www.decathlon.sk


VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Môžete nás kedykoľvek požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku 2 týchto Zásad spracovania osobných údajov alebo prostredníctvom kontaktného formulára na internetových stránkach www.decathlon.sk. Ak nás kontaktujete s takouto žiadosťou, zmažeme bez zbytočného odkladu všetky vaše osobné údaje, ktoré máme, ak vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre plnenie zmluvných alebo zákonných povinností alebo pre ochranu našich oprávnených záujmov, ako sú opísané vyššie. Ďalej tiež zmažeme (a zaistíme zmazanie zo strany spracovateľov, ktorých poverujeme) vaše osobné údaje v prípade, že odvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov, ktorý ste nám predtým poskytli.


ODVOLANIE SÚHLASU

Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu. Môžete tak urobiť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku 2 týchto Zásad spracovania osobných údajov alebo prostredníctvom kontaktného formulára na internetových stránkach www.decathlon.sk. V takom prípade vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu zmažeme postupom podľa bodu 7.3. Upozorňujeme, že odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracovania vykonávaného pred jeho odvolaním.


SPRÍSTUPNENIE A PRENOSNOSŤ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo požadovať informáciu o tom, či o vás spracovávame osobné údaje a v akom rozsahu. Rovnako máte právo požadovať, aby sme vám sprístupnili osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ďalšie osobné údaje týkajúce sa vašej osoby. V prípade, že si chcete potvrdiť rozsah údajov, ktoré o vás spracovávame, môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku 2 týchto Zásad spracovania osobných údajov alebo prostredníctvom kontaktného formulára na internetových stránkach www.decathlon.sk. Ak budete požadovať prenos vašich osobných údajov, ktoré spracovávame na základe plnenia zmluvy a / alebo vášho súhlasu, môžete nás požiadať o ich prenos priamo tretej strane (inému prevádzkovateľovi osobných údajov), ktorého uvediete vo svojej žiadosti, za predpokladu, že takáto požiadavka nebude mať negatívny vplyv na práva a slobody iných osôb a bude technicky realizovateľná.


PRÁVO NAMIETAŤ

V prípade, že vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (napr. ak spracovávame vaše údaje ako kontaktnej osoby nášho zákazníka), máte právo z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti takémuto spracovaniu. Pokiaľ sa v takom prípade nepreukážu naše závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré by prevážili nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo ak sa nepreukáže, že tieto údaje sú potrebné pre určenie, výkon a obhajobu našich právnych nárokov, tak tieto údaje nebudeme ďalej spracovávať a bez zbytočného odkladu ich vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracovávame na účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu a vznesiete námietky proti takémuto spracovaniu, tak bez ďalšieho prestaneme vaše údaje na tento účel spracovávať. Námietky proti spracovaniu môžete vzniesť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku 2 týchto Zásad spracovania osobných údajov alebo prostredníctvom kontaktného formulára na internetových stránkach www.decathlon.sk.


OBMEDZENIE SPRACOVANIA

Ak nás požiadate o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, napr. v prípade, keď spochybňujete presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracovávať vaše osobné údaje, obmedzíme spracovávanie vašich osobných údajov na nevyhnutné minimum (uloženie), a prípadne ich budeme spracovávať len na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo iných obmedzených dôvodov predpísaných platnými právnymi predpismi. Pokiaľ dôjde k zrušeniu obmedzení a my budeme v spracovávaní vašich osobných údajov pokračovať, budeme vás o tom bez zbytočného odkladu informovať. Žiadosť o obmedzenie spracovania môžete uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku 2 týchto Zásad spracovania osobných údajov alebo prostredníctvom kontaktného formulára na internetových stránkach www.decathlon.sk.


Sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa nami vykonávaného spracovávanie vašich osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27. Internetová stránka úradu www.dataprotection.gov.sk.


IX. AKTUALIZÁCIA ZÁSAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto Zásady spracovania osobných údajov môžeme priebežne upravovať či aktualizovať. Akékoľvek zmeny týchto Zásad spracovania osobných údajov sa stanú účinnými po ich zverejnení na internetových stránkach www.decathlon.sk. O podstatných zmenách vás budeme informovať prostredníctvom vami oznámených e-mailových adries pred dátumom ich účinnosti.


Tieto Zásady spracovania osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 25. mája 2018.