Pre vyhľadávanie prosím vyplňte toto pole.
Pre vyhľadávanie prosím vyplňte toto pole.

PODMIENKY ZVEREJŇOVANIA HODNOTENIA NA STRÁNKACH DECATHLON.SK

 

 • Tieto podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov služby zákazníckeho hodnotenia DECATHLON,
  ktorú prevádzkuje spoločnosť Decathlon SK s. r. o. so sídlom na adrese Pri letisku 2, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 04, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 96722 (ďalej len „DECATHLON“).
 • DECATHLON je súčasťou skupiny Decathlon. Skupinou Decathlon sa rozumie materská spoločnosť DECATHLON SA a všetky spoločnosti, v ktorých má DECATHLON SA priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach, ktorý predstavuje aspoň 10% (ďalej len „SKUPINA DECATHLON“).
 • Služba zákazníckeho hodnotenia DECATHLON je určená užívateľom výrobkov a služieb ponúkaných v predajniach alebo na webových stránkach spoločností a značiek SKUPINY DECATHLON (ďalej spolu len „používatelia služby zákazníckeho hodnotenia DECATHLON“ alebo „používatelia“). Cieľom zákazníckeho hodnotenia DECATHLON je pomôcť ďalším používateľom s výberom výrobkov a služieb.
 • Používatelia služby zákazníckeho hodnotenia DECATHLON sa zaväzujú plne a bezvýhradne dodržiavať nižšie uvedené podmienky.

 

I. Na čo slúži zákaznícke hodnotenie DECATHLON?

Služba zákazníckeho hodnotenia DECATHLON umožňuje používateľom tejto služby zdieľať svoje názory na výrobky a služby spoločností a značiek patriacich do SKUPINY DECATHLON, a to prostredníctvom hodnotení. Možnosť hodnotiť výrobky a služby je dostupná na webovej stránke www.decathlon.sk, resp. na stránkach prezentujúcich výrobky a služby.

 

II. Ako môže používateľ zverejniť svoje hodnotenie?

Používatelia môžu dobrovoľne zverejniť svoje hodnotenia niekoľkými spôsobmi:

 

 • priamo na webových stránkach SKUPINY DECATHLON prezentujúcich daný výrobok, značku či službu alebo na stránkach predajne
 • po tom, čo sú k tomu vyzvaní e-mailom odoslaným zo zákazníckého servisu DECATHLON na základe svojho súhlasu so zasielaním ponúk a informácií, ktorý môžu používatelia udeliť pri registrácii do vernostného programu DECATHLON
 • pomocou interaktívnych zariadení (napr. tabletov) v predajniach, ak sú dostupné


Pred vložením hodnotenia sú používatelia povinní vyplniť polia s kontaktnými údajmi potrebnými pre komunikáciu v rozsahu:

 

 • meno
 • priezvisko
 • e-mailová adresa

 

Používatelia sa zaväzujú vyplniť pravdivé údaje. Uvedenie pravdivých údajov (hlavne e-mailová adresa) je podmienkou bezproblémového fungovania služby zákazníckeho hodnotenia DECATHLON. Používatelia sa týmto zaväzujú poskytnúť svoje osobné údaje tak, aby boli presné a pravdivé, a nezneužiť osobné údaje tretej osoby alebo akéhokoľvek iného subjektu s cieľom privlastniť si ich totožnosť.Používateľ môže navyše a nepovinne uviesť:

 • pohlavie
 • vek
 • informáciu o tom, ako dlho daný výrobok či službu používa

 

V rámci registrácie je používateľ povinný poskytnúť svoje meno, priezvisko a e-mailovú adresu. V rámci zverejneného hodnotenia alebo komentára sa bude zobrazovať iba meno používateľa a príp. vek a pohlavie, ak ho používateľ vyplní.

 

Každému hodnotenému výrobku či službe môžu používatelia udeliť celkovú známku. Toto "známkovanie" zvyšuje relevantnosť a prospešnosť hodnotenia.

 

Pokiaľ je používateľ zamestnancom SKUPINY DECATHLON a využíva na hodnotenie výrobku alebo služby pracovný e-mail, je vyzvaný na vyplnenie svojej pracovnej pozície a svojho pracoviska. Výrobky a služby pritom hodnotí z pozície bežného používateľa a v žiadnom prípade nevystupuje v mene SKUPINY DECATHLON. Hodnotenia zamestnancov sú posudzované a uverejňované v súlade s rovnakými pravidlami ako hodnotenia ostatných používateľov. V záujme transparentnosti sú však hodnotenia zamestnancov označované spôsobom, na základe ktorého je zrejmé, že ide o hodnotenia zamestnanca.

III. Aké pravidlá treba dodržiavať pri hodnotení výrobkov a služieb?

Pri používaní služby zákazníckeho hodnotenia DECATHLON je potrebné dodržiavať určité pravidlá:

 

 • uvádzať len pravdivé a presné údaje, ktoré budú užitočné pre ostatných používateľov
 • uvádzať (okrem informácie, či daný výrobok alebo služba vyhovuje alebo nie) výhody a nevýhody výrobku (kvalita, prispôsobivosť, pohodlie, estetická stránka a pod.) alebo služby (dodržanie lehôt a pod.)
 • zdieľať osobné skúsenosti alebo návrhy na vylepšenie výrobku alebo služby
 • dodržať, že hodnotenie musí mať textovú podobu, pretože používateľ v ňom vyjadruje svoj osobný názor a nemožno doň vkladať či kopírovať vyjadrenie tretích osôb
 • hodnotiť iba výrobky a služby, ktoré používatelia skutočne vyskúšali alebo používali

 

Zákaznícke hodnotenia DECATHLON môžu byť zamietnuté (neuverejnené alebo zmazané) najmä z nasledujúcich dôvodov:

 

 • hodnotenie sa netýka výrobku či služby, ktoré sú predmetom hodnotenia
 • používateľ formuloval hodnotenie ako otázku a neopísal svoju skúsenosť s výrobkom či službou
 • hodnotenie obsahuje mnoho gramatických či formulačných nedostatkov sťažujúcich pochopenie textu
 • hodnotenie je napísané v inom jazyku, ako používa webová stránka, prostredníctvom ktorej možno hodnotiť alebo ako používa formulár určený na vyplnenie hodnotenia
 • hodnotenie obsahuje výroky reklamno-propagačnej povahy
 • hodnotenie obsahuje rasistické, xenofóbne a urážlivé výroky či výroky hanobiace jednotlivca alebo skupiny
 • používateľ formuloval hodnotenie ako otázku a neopísal svoju skúsenosť s výrobkom či službou
 • uverejnením hodnotenia by došlo k porušeniu práv duševného vlastníctva tretích osôb (napr. ak sa v hodnoteniach uvádzajú názvy značiek a pod.)
 • prvky slúžiace na identifikáciu používateľa (napr. meno či prezývka) obsahujúce hrubé alebo hanlivé slová
 • hodnotenie obsahuje komentáre na adresu iných osôb (známe osobnosti) alebo ohrozujú anonymitu používateľov
 • hodnotenie obsahuje e-mailovú adresu, telefónne číslo, poštovú adresu alebo akýkoľvek iný údaj umožňujúci priamo alebo nepriamo identifikovať fyzickú alebo právnickú osobu
 • hodnotenie obsahuje číslo bankovej karty, číslo bankového účtu, rodné číslo alebo akýkoľvek iný údaj, ktoré by mohol viesť k zneužitiu totožnosti fyzickej osoby
 • hodnotenie obsahuje prvky, ktoré môžu byť zdrojom konfliktu záujmov

 

Používatelia môžu uviesť neobmedzený počet hodnotení týkajúcich sa výrobkov alebo služieb ponúkaných v predajniach, týkajúcich sa servisných služieb alebo služieb ponúkaných na webových stránkach SKUPINY DECATHLON. Používatelia však môžu uviesť najviac jedno hodnotenie ku každému výrobku ponúkanému na webových stránkach SKUPINY DECATHLON. Toto obmedzenie zvyšuje relevantnosť hodnotenia. V prípade, že používatelia uvedú k jednému výrobku viac hodnotení, bude v súlade s uvedenými podmienkami posúdené a uverejnené len posledné hodnotenie.

IV. Ako prebieha schvaľovanie hodnotenia?

Používatelia služby zákazníckeho hodnotenia DECATHLON súhlasia s tým, že ich hodnotenie prechádza kontrolou zo strany zamestnancov zodpovedných za moderovanie diskusie. Moderátor kontroluje, či sú hodnotenia v súlade s týmito podmienkami.

 

V prípade, že hodnotenie je v súlade s týmito podmienkami, používateľ dostane e-mail s potvrdením o tom, že jeho hodnotenie bolo schválené. V prípade, že hodnotenie nie je v súlade s týmito podmienkami, používateľ dostane e-mail s informáciou o tom, že jeho hodnotenie nemôže byť v tomto znení schválené, dôvody neschválenia a takisto odkaz umožňujúci hodnotenie upraviť. Moderátor vykoná kontrolu novo vloženého alebo upraveného hodnotenia.

 

Po schválení hodnotenia a zaslaní e-mailu autorovi hodnotenia dochádza k zverejneniu hodnotenia. Hodnotenie je do troch (3) pracovných dní po odoslaní zverejnené na všetkých webových stránkach spoločností SKUPINY DECATHLON ponúkajúcich daný výrobok alebo službu v slovenskom jazyku alebo na obrazovkách v slovenských predajniach. Používatelia berú na vedomie, že v prípade technických problémov môže byť ich hodnotenie na uvedených webových stránkach SKUPINY DECATHLON uverejnené v lehote dlhšej ako tri (3) pracovné dni po odoslaní.

 

Ak sa strany nedohodnú ani do 2 pracovných dní inak (na predĺžení termínu expedovania Tovaru či inej zmene objednávky), Zmluva zaniká a žiadna zo strán nie je oprávnená od druhej strany požadovať akékoľvek náhrady a pod.

V. Ako prebieha zverejňovanie hodnotenia?

Používatelia služby zákazníckeho hodnotenia DECATHLON sú informovaní o tom, že hodnotenia zverejnené na všetkých webových stránkach (alebo inými uvedenými spôsobmi) SKUPINY DECATHLON neobsahuje ich priezvisko, e-mailovú adresu ani poštovú adresu.

 

Hodnotenie výrobku alebo služby, ktorých zakúpenie môže spoločnosť zo SKUPINY DECATHLON potvrdiť, obsahuje po svojom zverejnení poznámku "potvrdená kúpa". To však neznamená, že by hodnotenia neoznačené touto poznámkou boli odoslané používateľmi, ktorí s daným výrobkom alebo službou nemajú skúsenosť.

 

Aby bolo zaručené, že služba zákazníckeho hodnotenia DECATHLON je relevantná, používatelia súhlasia s tým, že zverejnené hodnotenia budú zmazané v niektorom z nasledujúcich prípadov:

 

 • hodnotenie bolo uverejnené pred viac ako 12 mesiacmi
 • e-mailová adresa autora hodnotenia je neplatná
 • hodnotený výrobok alebo služba už nie sú ponúkané na webových stránkach SKUPINY DECATHLON alebo na predajniach DECATHLON
 • pri hodnotenom výrobku alebo službe došlo k takým úpravám, že hodnotenie už nie je relevantné

 

Všetci používatelia služby zákazníckeho hodnotenia DECATHLON môžu:

 

 • hlasovať o užitočnosti každého zverejneného hodnotenia
 • nahlásiť zneužitie alebo porušenie týchto podmienok

VI.Čo sa s hodnotením následne deje?

Používatelia berú na vedomie, že odoslaním hodnotenia na systém zákazníckeho hodnotenia DECATHLON sa hodnotenie stáva verejným a udeľujú spoločnostiam zo SKUPINY DECATHLON právo na to, aby v súlade so zákonnou úpravou ochrany osobných údajov a ochrany duševného vlastníctva používali, ukladali, zverejnili, využívali, distribuovali a zobrazovali hodnotenie či komentár alebo jeho časť a vytvárali preklad či odvodené diela z hodnotenia či komentára alebo jeho časti; a ďalej využívali meno a priezvisko používateľa (spolu s nepovinnými údajmi o veku a pohlaví) poskytnuté pri odoslaní hodnotenia či komentára na všetky účely, najmä na obchodné a reklamné, na všetkých druhoch nosičov, najmä na internete, v rámci poštových a e-mailových kampaní, na plagátoch, cenovkách pri výrobkoch, reklamných pútačoch v predajni, na letákoch, v reklame, časopisoch, v televíznych a rádiových upútavkách a podobných nosičoch, a to na celom svete po dobu 10 rokov. V rámci registrácie je používateľ povinný poskytnúť svoje meno, priezvisko a e-mailovú adresu. V rámci zverejneného hodnotenia alebo komentára sa bude zobrazovať iba meno používateľa a príp. vek a pohlavie, ak ho používateľ vyplní.

 

Spoločnosť DECATHLON ďalej môže používateľovi v spojitosti s odoslaným hodnotením urobiť ďalšie návrhy, najmä ho požiadať o nahranie fotografie dokumentujúcej používateľskú skúsenosť, vyzvať ho k účasti na testovaní alebo tvorbe výrobku, zaslať mu vzorku nového výrobku a pod.

 

Používateľ služby zákazníckeho hodnotenia DECATHLON akceptuje, že značky SKUPINY DECATHLON a spoločnosti SKUPINY DECATHLON majú právo odpovedať prostredníctvom moderátora na zverejnené hodnotenie. Takáto odpoveď môže byť buď zverejnená alebo zaslaná iba autorovi hodnotenia. Používateľ služby zákazníckeho hodnotenia DECATHLON môže hodnotenia alebo komentáre iných používateľov označiť za užitočné alebo neužitočné. Používateľ má taktiež možnosť ohodnotiť kvalitu poskytnutého hodnotenia.

VII. Zodpovednosť

Používateľ služby zákazníckeho hodnotenia DECATHLON sa zaväzuje riadiť sa platnými právnymi predpismi, týmito podmienkami zverejňovania hodnotenia a ďalšími prípadnými podmienkami použitia uvedenými na webovej stránke, ktorá povolila hodnotenie zverejniť.

 

Decathlon SK s. r. o. si vyhradzuje právo nezverejniť hodnotenie, ktoré by bolo v rozpore s týmito podmienkami a používateľov o tomto kroku neinformovať. Rovnako si spoločnosť DECATHLON vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmazať hodnotenie, ktoré bude podľa jej názoru v rozpore s týmito podmienkami alebo platnými právnymi predpismi.

 

Decathlon SK s. r. o. nenesie zodpovednosť za obsah zverejnený používateľmi služby zákazníckeho hodnotenia DECATHLON. Používatelia môžu využiť možnosť "Nahlásiť zneužitie" na to, aby oznámili DECATHLONU, že hodnotenie či komentár je nevhodný alebo v rozpore s týmito podmienkami.

 

Používateľ služby zákazníckeho hodnotenia DECATHLON súhlasí s tým, že súdny orgán môže požiadať o prenos osobných údajov používateľa.

 

VIII. VÝMENA TOVARU

Kupujúci má právo na výmenu tovaru, ktorú je možné uskutočniť v ktorejkoľvek prevádzke Predávajúceho, vždy v celkovej cene za výrobok rovnakej alebo vyššej než bola kúpna cena na výrobok pôvodný. V prípade, že bude cena nového výrobku vyššia, bude rozdiel v cene Kupujúcemu uhradený priamo v mieste výmeny. Vrátený tovar bude v jeho originálnom obale, nepoužitý, nepoškodený, vrátane prípadného príslušenstva, schopný ďalšieho predaja. Kupujúcemu bude predložený kúpny doklad na vrátený tovar. Výmenu tovaru zaslaním (Decathlon Pharos, Pri letisku 3, Bratislava 821 04), odporúčame vopred prebrať telefonicky (tel. č.:+4212 212 00 666).

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť DECATHLON ako prevádzkovateľ spracováva osobné údaje zákazníkov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o ochrane osobných údajov sú obsiahnuté v Zásadách spracovania osobných údajov dostupných na webovej stránke: https://www.decathlon.sk