Marketingové pravidlá

Vyjadrením súhlasu so zasielaním informácií a ponúk prostredníctvom emailov vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely oslovovania s marketingovými ponukami prevádzkovateľa: Decathlon SK s. r. o., so sídlom Pri letisku 2, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04 , IČO: 47 658 827 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).


Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Čas platnosti súhlasu uplynie 3 roky odo dňa jeho udelenia alebo do momentu jeho odvolania. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté okrem prevádzkovateľa a jeho zamestnancov aj vybraným ďalším osobám, ktoré spracúvajú osobné údaje ako príjemcovia, napríklad to môžu byť subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, materská spoločnosť zabezpečujúca dátové externé úložisko. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.


V záujme prispôsobovania marketingových ponúk Vašim individuálnym potrebám prevádzkovateľ vykonáva v rámci svojej činnosti aj tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie vo vybraných procesoch, čo znamená také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy (napríklad softvér, cookies, google analytics) alebo webové aplikácie.


Prevádzkovateľ sa snaží poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb a z tohto dôvodu osobné údaje na základe súhlasu udeleného na marketingové účely profiluje v súvislosti s Vaším nákupným správaním a aktivitami na jeho webovej stránke. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, so všetkými právami s tým spojenými, najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov (ak je to technicky možné), právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní. Ako dotknutá osoba máte súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


Viac informácií nájdete na www.decathlon.sk alebo u nami stanovenej zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: zodpovednaosoba@decathlon.com. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Ako dotknutá osoba si môžete svoje práva na odvolanie uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

  • emailovou správou zaslanou na adresu: mydecathlon@decathlon.com
  • zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu GDPR - odvolanie súhlasu.